ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข หน่วยบัญชี
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยจำหน่ายพัสดุ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยนิติกรรมสัญญา
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยทดสอบ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยยืม-คืนหนังสือและบริการวิชาการ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขฝ่ายจัดหาและลงทะเบียนหนังสือ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยประกันคุณภาพ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยการเงินและพัสดุ
ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขนักวิชาการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยเทคโนโลยี หน่วยมาตรฐานทางภาษา
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 หน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า