การเขียนสตอรี่บอร์ด
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์
แรงงานสัมพัรนธ์และสหภาพแรงงาน (Labor Relations and Labor Unions
ทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว
ผลการใช้แบบจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
สถิติเพื่อการวิจัย
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ศาสนศึกษา
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
การประชาสัมพันธ์ในสังคมยุคออนไลน์
Introduction  to  Literature
อาหารและโภชนาการ
แนวทางการอ่านและการสอนอ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล

 หน้า 3 จากทั้งหมด 13 หน้า