แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา

ผู้แต่ง :
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
จำนวนผู้อ่าน : 24 คน

รายละเอียดงานนำเสนอ