รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแบบออนไลน์เสี่ยง

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแบบออนไลน์เสี่ยง

ผู้แต่ง :
นิรมล โชคธนานนท์
จำนวนผู้อ่าน : 500 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง