รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาตร์ด้านทักษะการเตรียมสารเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาตร์ด้านทักษะการเตรียมสารเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้แต่ง :
ศิริญา เกียรติบุญศรี
จำนวนผู้อ่าน : 37239 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง