รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบงานเตรียมปฏิบัติการโดยใช้คู่มือการเตรียมปฏิบัติการเคมี และโปรแกรม Microsoft Excel คำนวณสารเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบงานเตรียมปฏิบัติการโดยใช้คู่มือการเตรียมปฏิบัติการเคมี และโปรแกรม Microsoft Excel คำนวณสารเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง :
รัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ
จำนวนผู้อ่าน : 34542 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง