รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการขอใบรับรองทางการศึกษาด้วยสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการขอใบรับรองทางการศึกษาด้วยสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้แต่ง :
อินทิรา พุกทา
จำนวนผู้อ่าน : 36967 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง