รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพฒนาประสิทธิภาพระบบการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองโดยใช้คู่มือการจืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) แบบ Online ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพฒนาประสิทธิภาพระบบการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองโดยใช้คู่มือการจืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) แบบ Online ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้แต่ง :
สุรีพันธ์ ผลเจริญ
จำนวนผู้อ่าน : 36605 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง