รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนางานประมาณราคาก่อสร้างของหน่วยงานราชการในรูปแบบ โปรแกรม Microsoft Excel หน่วยงานบริหารทั่วไปงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนางานประมาณราคาก่อสร้างของหน่วยงานราชการในรูปแบบ โปรแกรม Microsoft Excel หน่วยงานบริหารทั่วไปงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

ผู้แต่ง :
กนกศักดิ์ บุตรดามา
จำนวนผู้อ่าน : 36395 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง