รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาทแบบออนไลน์

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาทแบบออนไลน์

ผู้แต่ง :
เบญญาภา ตัญญะผล
จำนวนผู้อ่าน : 32573 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง