รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแบบออนไลน์

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแบบออนไลน์

ผู้แต่ง :
อภิชาติ นิ่มเภา
จำนวนผู้อ่าน : 32391 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง