รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ของหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ของหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้แต่ง :
ภานุพงศ์ สังขาร
จำนวนผู้อ่าน : 33128 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง