ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Factors Affecting the Efficiency of Budget Disbursement Of Nakhon Pathom Rajabhat University

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Factors Affecting the Efficiency of Budget Disbursement Of Nakhon Pathom Rajabhat University

ผู้แต่ง :
สาวิตรี แจ่มจำรัส
จำนวนผู้อ่าน : 253 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง