คู่มือสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation-Based Learning: SBL) สำหรับการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล

คู่มือสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation-Based Learning: SBL) สำหรับการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล

ผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์ (บรรณาธิการ)
จำนวนผู้อ่าน : 24 คน
ISBN : 978-616-590-318-9

รายละเอียดหนังสือ

Page: /