คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาคู่มือการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทำหนังสือราชการด้วยคู่มือการจัดทำหนังสือราชการแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ไฟล์ภาพกิจกรรมบน Google Drive File Stream ของหน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ของหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแบบออนไลน์
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาทแบบออนไลน์
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนางานประมาณราคาก่อสร้างของหน่วยงานราชการในรูปแบบ โปรแกรม Microsoft Excel หน่วยงานบริหารทั่วไปงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนางานเขียนแบบก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม AutoCAD
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบฉายสื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดชั้นหนังสือของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพฒนาประสิทธิภาพระบบการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองโดยใช้คู่มือการจืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) แบบ Online ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการขอใบรับรองทางการศึกษาด้วยสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาเว็ปไซต์ระบบแจ้งปัญหาทางคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบงานเตรียมปฏิบัติการโดยใช้คู่มือการเตรียมปฏิบัติการเคมี และโปรแกรม Microsoft Excel คำนวณสารเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาตร์ด้านทักษะการเตรียมสารเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเอกสารสำคัญและระบบแจ้งเตือนการรายงานตัวทุกระยะ 90 วันของศูนย์การศึกษานานาชาติ
รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการบันทึกผลกิจกรรมนักศึกษาด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 หน้า 2 จากทั้งหมด 2 หน้า