ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ผู้แต่ง :
กมลวรรณ ทองสอน
จำนวนผู้อ่าน : 8106 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง