กฎหมายลักษณะพยาน
จิตวิทยาจิตวิทยาการกีฬา
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
การวาดเส้น
คติชนวิทยา
โภชนศาสตร์ครอบครัว
พื้นฐานดนตรีไทย
ทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว
การอ่านภาษาจีน ๑
การบริหารการคลังและงบประมาณ
การสร้างสรรค์ภาพยนต์สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล
อาญาวิทยาและทัณฑวิทยา
ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบ และ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จริยธรรมและทักษะชีวิต
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศาสนาศึกษา

 หน้า 2 จากทั้งหมด 13 หน้า